مهلت نهایی دریافت مدارک متقاضیان تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد

به استناد نامه شماره ۲۱۷۷۹/دمورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۲ سازمان ملی استاندارد ایران و با عنایت به قرابت زمانی اعلام نتایج آزمون، به منظور ضرورت برنامه ریزی درخصوص بررسی پرونده ها و طرح در کمیسیون ستادی، کلیه متقاضیان تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد موظف به ارائه درخواست و تکمیل پرونده خود تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ به این اداره کل می باشند.
بدیهی است عدم اقدام به موقع تا تاریخ یاد شده به منزله انصراف دارنده پروانه تلقی شده و مسئولیتی متوجه این اداره کل نخواهد بود. شایان ذکر است با توجه به زمان بر بودن بررسی و تکمیل پرونده ها جهت ارسال به منظور طرح در کمیسیون سازمان، تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
ضمناً کلیه ی متقاضیان از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ موظف به ارائه دور ه های موثر سالانه مصوب ۱۴۰۲ سازمان ملی استاندارد می باشند.(فهرست دور ه ها در سایت اداره کل استاندارد تهران بخش اطلاعیه و فراخوان موجود می باشد).