عضویت

با عضویت در انجمن علاوه بر استفاده از مزایای عضویت ؛ این انجمن را در رسیدن به اهداف خود که استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضا می باشد یاری فرمائید .
لازم به تذکر است مطابق با ماده 6 اساسنامه انجمن صنفی کارگری مدیران کنترل کیفیت کارگاههای تولیدی استان تهران عدم پرداخت به موقع حق عضویت موجب تعلیق عضویت شما بوده و رفع تعلیق منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود