هییت مدیره

محمدرضا اسحاقی

رییس هییت مدیره

رهبر ساکنیان دهکردی

نایب رییس - دبیر

علیرضا حسینی مقدم

خزانه دار

علیرضا یگانه

عضو هییت مدیره

میترا ملازاده قمی

عضو هییت مدیره

حمید رضاییان

بازرس اصلی