پیشینه

این انجمن در طی سال های همکاری خود با اداره کل استاندارد استان تهران خدمات دبیرخانه ای پرونده های تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت را با بالاترین کیفیت به انجام رسانده است.