معرفی مرکز آموزش

معرفی مرکز آموزش
مرکز ملی آموزش انجمن سه سال پس از تأسیس انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع در سال 1386 با اخذ مجوز رسمی از سازمان ملی استاندارد تشکیل شد. دامنه فعالیت این مرکز در گستره ملی و برای کلیه مدیران کنترل کیفیت صنایع در زمینه استانداردسازی سیستم های مدیریتی تکنیک های کیفیت و فنی-مهندسی و در رشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی میکروبیولوژی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی اوزان و مقیاس ها و کالیبراسیون عمومی بسته بندی صنایع شیمیایی و پلیمر و چوب فرآورده های چوبی سلولزی و کاغذ می باشد.

اصول حاکم بر آموزش
توجه به اصول یادگیری بویژه اصول یادگیری بزرگسالان در هنگام طراحی و ارائه آموزش‌های سازمانی

- توجه به اصول علمی نیازسنجی قبل از طراحی برنامه‌های آموزشی

- توجه به اصول علمی برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های آموزشی

- توجه به اصول علمی اجرای و ارزیابی برنامه‌های بالندگی

- توجه به اصل ارشادی و مشاوره‌ای بودن بالندگی حرفه‌ای

- توجه به اصل مداومت در حمایت از رشد و بالندگی

- توجه به اصول احترام به افراد و بهبود مستمر در کلیه فرآیندهای مرکز آموزش ملی

حوزه های فعالیت
- برگزاری انواع فرصت های بالندگی جهت ارتقای سطح دانشی، مهارتی و نگرشی مدیران کنترل کیفیت صنایع

- استانداردسازی و استقرار مدیریت دانش در بخش آموزش انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع

- ارائه مشاوره های آموزشی به صنایع در راستای ارتقای سطح آموزش آن ها

- استقرار نظام سنجش صلاحیت، رتبه بندی و تربیت مدیر کنترل کیفیت

- راهبری و توسعه آموزش ملی

افتخارات
- برگزاری بیش از 300.000 نفر ساعت آموزش

- برگزاری 2000 دوره آموزش عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت

- کسب عنوان مرکز آموزشی نمونه استانی در سال 1391

- کسب عنوان مرکز آموزشی نمونه کشوری در سال 1390