آیین نامه

آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف - موسسه: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .
ب – اداره کل: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان .
ج – مدیرکنترل کیفیت: مدیر کنترل کیفیت در واحدهاي تولیدي شخصی است که صلاحیت او طبـق
این آیین نامه به تایید موسسه می رسد و پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید .

ماده 2 – شرایط انتخاب مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین می شود :
الف – دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته مرتبط ؛
ب – گذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط ؛
ج – قبولی در آزمون کتبی به منظور تعیین سطح دانش و مهارت ؛

تبصره 1- عناوین رشته هاي تحصیلی مرتبط با فعایت واحدهاي تولیدي حداکثر هر سه سال یـک بـار توسـط
موسسه تنظیم و پس از تایید رئیس موسسه ابلاغ می شود .
تبصره 2- چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالیت واحد تولیدي مرتبط نباشـد در صـورت وجـود
تجربه کاري مفید در زمینه مورد نظر ، و با تشخیص کارگروه موضوع ماده ) 7( می تواند به عنـوان مـدیر کنتـرل
کیفیت پذیرفته شده و قبول مسئولیت نماید .
تبصره 3 – واحدهاي تولیدي با حجم تولید اندك در مناطق محروم، می توانند با توجه به نوع محصول و بنا به
تشخیص کارگروه موضوع ماده )7( ، مدیر کنترل کیفیت با مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته مرتبط با حداقل
سه سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفی نمایند .
تبصره 4 - واحدهاي تولیدي آجر، شن و ماسه و طلاسازي با حجم تولید اندك بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع
ماده ) 7( و تایید رئیس موسسه ، می توانند مدیر کنترل کیفیت با مدرك تحصیلی فوق دیپلم مـرتبط و حـداقل
سه سال سابقه کار مفید در مناطق محروم انتخاب و معرفی نمایند .
تبصره 5 - انطباق مستندات و مدارك فرد معرفی شده توسط واحد تولیدي با شرایط و مدارك تعیین شـده در
این آیین نامه به عهده اداره کل مربوط ه خواهد بود .

ماده -3 دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشی و آزمونهاي مربوط، نصاب نمـره قبـولی ، احـراز سـوابق
تجربی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصـوبه
توسط موسسه تدوین و ابلاغ می شود .

ماده -4 نحوه اعطاي پروانه تایید صلاحیت به ترتیب زیر تعیین می شود :
الف – کلیه واحدهاي تولیدي مشمول این آیین نامه مکلفند فرد یا افراد واجد شرایط مندرج در مـاده ) 2( را بـه
عنوان مدیر کنترل کیفیت به اداره کل مربوط معرفی نمایند .
ب - اداره کل مکلف است ظرف یک ماه پس از معرفی ، نسبت به بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده ) 2( اقدام
و پروانه تایید صلاحیت وي را در صورت احراز صلاحیت با امضاي مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی اسـتان
به واحد تولیدي مربوط ابلاغ نماید .

ماده -5 مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت دوسال از زمان صدور خواهد بود .
تبصره 1- تمدی د یا تجدید پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت منوط بـه گذرانـدن دوره هـاي آموزشـی
مربوط (حداقل بیست ساعت در سال) و اجراي دقیق وظایف و دستورالعمل هاي مرتبط، ارائه گزارش فعالیـت و
تایید مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان می باشد .
تبصره - 2 تمدید یا تجدید پروانه تایید صلاحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند
مورد از تخلفات موضوع بند (الف) ماده (15) شده باشند، در صلاحیت کارگروه موضوع ماده ) 7( خواهد بود
تبصره 3 - اداره کل موظف است براي هر یک از مدیران کنترل کیفیت براساس ضـوابطی کـه توسـط موسسـه
ابلاغ می گردد، کارت شناسایی صادر نماید .

ماده 6- پروانه تایید صلاحیت در شرایط زیر لغو می گردد :
الف - عدم احراز شرایط تایید صلاحیت .
ب – صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع ذي صلاح .
ج – انفصال از خدمت یا اخراج کارشناس حقیقی داراي پروانه استاندارد از شرکت و موسسه تایید صلاحیت شده
و عدم بکارگیري فرد جایگزین .

مـاده -7 اعضـاي کـارگروه تاییـد صـلاحیت علمـی و فنـی مـدیران کنتـرل کیفیـت بـه شـرح زیـر تعیـین
می شوند :
الف – م دیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مربوط (رئیس کارگروه )
ب - نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان .
ج – نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت استان و در صورت عدم فعالیت جامعه مدیران کنترل کیفیت
استان ، نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت ایران و یا کارشناس استاندارد به انتخاب مدیرکل استاندارد
و تحقیقات صنعتی استان .
د – نماینده تشکل صنفی مربوط یا نماینده خانه صنعت و معـدن بـا معرفـی مـدیرکل اسـتان و تاییـد
کارگروه .
هـ - کارشناس مسئول امور آموزش و ترویج اداره کل (دبیر کارگروه بدون حق رأي ).
و – نماینده واحد تولیدي (بدون حق رأي )
-ز کارشناس تخصصی ذي ربط به تشخیص مدیرکل استان .

تبصره - جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي داراي حق رأي رسمیت می یابد و تصمیمات آن با
رأي موافق حداقل سه عضو حاضر در جلسه معتبر می باشد .

ماده -8 وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می شود :
الف - بررسی و تصویب صدور پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در مواردي که براساس مفـاد
این آیین نامه تشخیص آن به عهده کارگروه نهاده شده است .
ب - رسیدگی به شکایات واصله از سوي اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص عملکـرد مـدیران کنتـرل
کیفیت .
ج – بررسی تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال تنبیهات تعیین شده در این آیین نامه .
د – رسیدگی به اختلافات مدیر عامل و مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدي در حدود وظایف منـدرج در
ماده )9.(

تبصره- در صورتی که عدم انطباق محصولات یک واحد تولیدي با استاندارد مربوط احراز گردد، اداره کل موظف
است علاوه بر اقدامات حقوقی وفق ماده ) 9( قانون موسسه، موضوع را به کارگروه موضوع ماده ) 7( ارجاع نمایـد
تا در خصوص عملکرد مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدي مربوطه براسـاس مـاده (15) بررسـی و اتخـاذ تصـمیم
گردد .

ماده 9- وظایف مدیران کنترل کیفیت مواد و محصول نهایی به شرح زیر می باشد :
الف – ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهاي موردنیاز واحد تولیدي .
ب - حضور تمام وقت (دائم) در یک نوبت کاري واحد تولیدي .
ج – بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصـول نهـایی و شـرایط نگهـداري در کلیـه
مراحل تولید .
د – تایید کیفیت براي ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی .
-ه نظارت و تایید فعالیت هاي آزمایشگاهی و انجام آزمون در صورت ضرورت از محصول و مواد .
-و ثبت نتایج آزمون و کنترل هاي روزانه .
-ـ ز نظارت بر کالیبراسیون ادواري وسایل سنجش .
ح – جلوگیري از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطـه و انعکـاس فـوري
موضوع به اداره کل .
ط - همکاري و نظارت بر استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت با رویکرد مدلهاي بین المللی .
ي - مشارکت در تدوین استانداردهاي ملی، بین المللی و کارخانه اي در چارچوب سیاست هاي موسسه .
ك - اجراي دستورالعمل هاي صادر شده توسط موسسه در زمینه وظایف شغلی .
-ل ارسال گزارش کتبی به مدیرعامل یا بالاترین مقام مسـئول در صـورت بـروز هرگونـه عـدم انطبـاق
کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهاي مربوط .
-م ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول به نـواقص
اعلام شده توسط مدیر کنترل کیفیت .
ار -ن ائه گزارشات ماهانه از فعالیتهاي مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل .
س - ارایه آموزشهاي مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت .
ع - اجراي مقررات عمومی واحـد تولیـدي ذیـربط در صـورتی کـه مغـایر یـا مـانع از انجـام وظـایف و
مسئولیتهاي شغلی وي نباشد .

تبصره 1- وظایف مندرج در این ماده رافع مسئولیت مدیرعامل یا بـالاترین مقـام مسـئول در انطبـاق محصـول
واحد تولیدي با استاندراد مربوط نخواهد بود .
تبصره 2- واحد تولیدي مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایاي قانونی مـدیر کنتـرل
کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است .
تبصره 3 - واحدهاي تولیدي که در بیش از یک شیفت کاري فعالیت دارند موظفند براي هر شیفت کاري یـک
مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند .

ماده -10 مدیران کنترل کیفیت در واحدهاي تولیدي مشمول این آیین نامه منحصراً تحـت نظـارت مـدیرعامل
واحد ذیربط انجام وظیفه می نمایند .

تبصره – مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره، مدیر تولید واحد تولیدي و مدیر کارخانـه نمـی تواننـد همزمـان بـه
عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند .

ماده -11 چنانچه مدیر کنترل کیفیت بیش از سی روز کاري متوالی یـا شصـت روز متنـاوب در واحـد تولیـدي
حضور نداشته باشد، واحد مربوطه موظف است فرد واجد شرایط دیگري را به اداره کل معرفی نماید، در زمانهاي
کمتر از سی روز در صورت عدم امکان معرفی جانشین، مسئولیت کنترل کیفیت به عهده مدیرعامل یا بالاترین
مقام مسئول واحد است .

ماده 12 - درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحدهاي تولیدي باید به صورت مکتوب و همراه با دلایل
و مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل، فرد جایگزین به اداره کل معرفی شود. در صورت
عدم موافقت اداره کل، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد .
ماده -13 پذیرش استفعاي مدیر کنترل کیفیت در صلاحیت اداره کل خواهد بود و در صورت موافقت اداره کل
با استعفاي متقاضی، مدیر کنترل کیفیت مکلف است تا تایید صلاحیت فرد جایگزین به انجام وظایف خود ادامه
دهد .
ماده 14 – واحد تولیدي مشمول استانداردهاي تشویقی در مدت زمان اعتبار پروانه کـاربرد علامـت اسـتاندارد
ایران ملزم به داشتن مدیر کنترل کیفیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه خواهد بود .
ماده -15 تخلفات و تنبیهات مدیران کنترل کیفیت به شرح ذیل می باشد :

الف – تخلفات
- 1 غیبت غیرموجه در ساعات فعالیت واحد تولیدي .
- 2 فعال نبودن ایستگاه هاي کنترل خط تولید هنگام فعایت واحد تولیدي.
- 3 عدم انجام هر یک از وظایف موضوع ماده )9.(
ب – تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از :
1- تذکر به مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدي .
2- توبیخ مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدي با درج در پرونده .
3- تعلیق پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت حداقل به مدت یک ماه و حداکثر تا پایان
مدت اعتبار پروانه .
4- عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یک سال تا سه سال در استان مربوط .
5- لغو دائم پروانه در سطح کشور .

تبصره - در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت ، واحد تولیدي مربوطه موظف اسـت
ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است ظرف سی روز نسـبت بـه
احراز شرایط فرد معرفی شده و تایید صلاحیت وي اقدام نمایـد . بـدیهی اسـت تـا تاییـد صـلاحیت فـرد جدیـد
مسئولیت کنترل کیفیت واحد تولیدي برعهده مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول خواهد بود .

ماده -16 مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران کنترل کیفیت همان کارگروه موضوع ماده ) 7( این آیین نامه مـی
باشد که با حضور مسئول حقوقی اداره کل (با حق رأي) تشکیل می گردد .
تبصره 1- در صورتی که اعمال ارتکابی مدیر کنترل کیفیت علاوه بر تخلف، واجد وصف مجرمانه باشد، کارگروه
موضوع ماده ) 7( موظف است پرونده امر را از طریق اداره کل به مرجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید .
تبصره 2- اعتراض مدیران کنترل کیفیت صرفاً نسبت به تنبیهات موضوع جزء هاي ) 4( ) 5(و بنـد «ب» مـاده
(15) آیین نامه در کارگروه مرکزي تجدید نظر با مسـئولیت معـاون برنامـه ریـزي و تـدوین اسـتاندارد (رئـیس
کارگروه) و عضویت مدیرکل اموراستانها، مدیرکل امور آموزش و ترویج (دبیرکارگروه)، مدیرکل حقوقی، مدیرکل
نظارت بر اجراي استاندارد و نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت ایران، قابل رسیدگی خواهد شد .

ماده -17 این آئین نامه جایگزین آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مسئویت کنترل کیفیت مصـوب نـود و
سومین اجلاس شوراي عالی استاندارد مورخ 4/7/ 1375 میشود ]1[