مشاوره

با ما اثربخشی نظام های مدیریت را باور خواهید کرد.

۱) آیا سیستم رضایت مشتری سازمان شما در بهبود و خدمات به مشتریان موثر بوده است؟

۲) آیا با توجه به فعالیتهای سازمان ، بازده مطلوب شما حاصل می شود؟

۳) آیا سازمان شما توانایی تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را دارد؟

۴) آیا گردش کار در سازمان شما به نحو مطلوبی انجام می پذیرد؟

۵) آیا برای برتری نسبت به رقبا در تضمین کیفیت خدمات خود راهکاری اندیشیده اید؟

پیچیدگی جهان کسب و کار، تنگ تر شدن حلقه های رقابت، بهمراه اشتهای سیری ناپذیر مشتریان در مورد تنوع، کیفیت، سرعت و سهولت دستیابی به کـالا و خدمات مورد نیاز، مدیران را در اداره و حفظ بقای سازمانها با چالشی نفس گیر روبرو کرده است

ما بر این باوریم که بسیاری از سازمان ها تـوان، انگیزه و قابلیت های فراوان و منحصر به فردی برای رسیدن به آینده ای روشن و موفق دارند. در راستای این باور انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران با تکیه بر دانش و تجارب خود شما را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری می نماید.

مراحل شرح خدمات در طراحی، مشاوره و پیاده سازی استانداردها و سیستم های مدیریتی

- شناخت سازمان

- آموزش پرسنل

- طراحی سیستم و مستندسازی

- پیاده سازی سیستم

- انجام ممیزی داخلی

- رفع عدم انطباق های احتمالی سازمان

- همراهی سازمان تا پایان ممیزی نهایی

کارشناسان موسسه بعد از شناسایی فرایندهای سازمان ، اقدام به طراحی و مستندسازی سیستم سازمان می نماینـد ، در زمان مستنـدسازی سیستم بایستـی الزامـات استانـدارد در فراینـدهای سازمان رعایت گردد که با توجه به شناخت انجام شده در سازمان، این مهم بصورت کامل تحقق می یابد.

حیطه های خدمات مشاوره :
سیستم های مدیریتی :
♦ سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
♦ سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO10002:2014
♦ سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریانISO10004:2012
♦ سیستم مدیریت مؤثر آموزش ISO10015:1999
♦ سیستم مدیریت یکپارچه IMS
♦ سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2015
♦ استاندارد بهبود کیفیت خدمات آموزشیISO29990:2010

مدیریت صنایع غذایی :
♦ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005
♦ غذای سالم تر،کسب و کار بهتر SFBB
♦ روش خوب ساختGMP
♦ سیستم ایمنی مواد غذایی HACCP

مدیریت محیط زیست،ایمنی و بهداشت حرفه ای :
♦ طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
♦ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2015
♦ سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015
♦ سیستم مدیریت سبز

حوزه بهبود بهره وری و تعالی سازمانی:
♦ کارت امتیاز متوازن در سازمان (BSC)
♦ اصول مدیریت کیفیت جامع( TQM)
♦ مدل تعالی سازمانی ( EFQM)
♦ نظام آراستگی محیط کار(5S)
♦ مدیریت بهره وری

مدیریت انرژی:
♦ مدیریت انرژی بر اساس BS,EN16001:2009
♦ سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011