قابل توجه تمامی کارشناسان رسمی استاندارد استان تهران

درگاه مجوزهای کسب و کار به آدرس https://mojavez.ir به‌منظور بارگذاری اطلاعات کارشناسان رسمی فعال شده است. لذا تمامی کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر و فعال، موظف به مراجعه به سامانه مذکور و دریافت QR CODE می‌باشند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه یاد شده پروانه شخص نامعتبر تلقی می‌گردد.