صفحه اصلی / خبر ها

استاندارد راهبری تاسیسات پسماندسوز تدوین شد

در دویست وهشتاد و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی محیط زیست، استاندارد ملی « تاسیسات پسماندسوز- قسمت2: راهبری»  به تصویب رسید .
آزیتا خضرایی، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد را تعیین روش ها و الزاماتی برای راهبری تاسیسات پسماندسوز و پسماندسوز ترکیبی دانست و گفت: این استاندارد به آماده سازی پسماند برای ورود به محفظه احتراق می پردازد.
وی افزود: در این استاندارد روش های عملیاتی و سازمانی به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی تاسیسات پسماندسوز، ارائه شده است.
استاندارد « تاسیسات پسماندسوز- قسمت2: راهبری» برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir قرار می گیرد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد