صفحه اصلی / خبر ها

اماما!چگونه مي توان وجودت را به تصوير كشيد كه قلم در مقابل شكوهت عاجز است و شرمسار.

چگونه مي توان از خورشيد فروزاني سخن گفت كه گرمابخش دل هاي مُرده و يخ زده زمينيان بود. او كه با كلام ملكوتي اش «عالم محضر خداست» حضور حضرت حق را در عرصه هستي به همگان نمايانْد تا زشتي و پليدي ها از زمين رخت بر بندد.
اي زنده ي هميشه تاريخ!
هنوز داغ فراغ ات بردلهامان زبانه می کشد و قلبمان را می فشارد.


منبع خبری: اداره کل استاندارد استان تهران