صفحه اصلی / خبر ها

کمیته مشورتی مقدار ماده (CCQM)، مقایسه روشهای اندازه گیری RNA قابل ردیابی سیستم بین المللی یکاها (SI) را برای پشتیبانی آزمایش تخصصی COVID 19 ایجاد میکند

توانایی اندازه گیری دقیق اسیدهای نوکلئیک برای آزمایشات مولکولی COVID-19 که ماده ژنتیکی (RNA) کورنوویروس (SARS-CoV-2) را شناسایی می کند، بسیار حیاتی است.

گروه کاری کمیته مشورتی مقدار ماده ((CCQM در زمینه تجزیه و تحلیل اسیدهای نوکلئیک تحقیق، آزمایشگاهی را با ردیابی سریع، برای اندازه گیری ژنوم کرونوویروس SARS-CoV-2 ایجاد کرده است.

این تحقیق بر اندازه گیری ژن های اصلی که توسط آزمایش های تشخیصی برای کرونوویروس مورد هدف قرار گرفته اند، تمرکز دارد و از موادی که توسط چین و انگلیس تهیه شده استفاده می کند. بیش از دهها موسسه ملی اندازه شناسی در سراسر جهان با هدف حمایت از ارائه آزمایش های استاندارد جهانی، در این تحقیق مشارکت خواهند کرد. این تحقیق سنجش استانداردهای مرجع بیولوژیکی را با دقت بالا امکان پذیر می کند. این امر به محققان کمک می کند از صحت کیفیت آزمایش های خود بر اساس کیفیت معمول بیمارستانها و آزمایشگاهها در سراسر جهان اطمینان حاصل کنند.

اطمینان از استاندارد سازی بین المللی موجب افزایش اطمینان از آزمون حد تشخیص و نتایج آن در آزمایش های مولکولی مربوط به  COVID 19 می شود. این موضوع علاوه بر اینکه امکان تبادل معنادار اطلاعات بین کشورها و سازمانهای دولتی را فراهم می کند، موجب اطمینان از ارزش بسیار بالای آن در مشارکت در تصمیم گیری میشود


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد ایران