صفحه اصلی / خبر ها

✅توسعه سازماني با استانداردهای توانمندي فردي و اجتماعي منابع انساني

دولت ها باید نظام شایسته سالاری را در نظر بگیرند و یکی عالی ترین شاخص های این شایسته سالاری داشتن مدیرانی معتقد و متعهد به پيشرفت اقتصادي همراه با عدالت و مزیت های تحقق ان است. در ادامه بايد منابع انساني و تک تک افراد مجموعه اداري  مد نظر باشد.

موفقیت در دنیای نوین سازمانی ایجاب می کند از توسعه انسانی به توسعه سازمانی و در ادامه به توسعه ملی برسیم و باید نگاه به منابع انسانی تغییر کند . اين مسير را بايد با تعيين استانداردها و شاخص هاي انساني توسعه يافته و توسعه ساز  طي کنيم.

سازمان هایی که از این روند فاصله گرفته اند دچار قحطی مدرن منابع هستند و شاخص بهره وری انها امیدوارکننده نخواهد بود و سازمان و کشور زمانی توسعه پیدا می کند که آدم های توسعه یافته دارند. اينها را بايد در قالب استانداردهاي انساني و اجتماعي و اداري تعريف و تبيين و اعمال کنيم.


منبع خبری: