صفحه اصلی / خبر ها

بازخوانی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

حمید اشتری، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را تشریح کرد که در ادامه می خوانید. آغاز فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران به موجب قانون تاسیس موسسه استاندارد مصوب سال ۱۳۳۹/۳/۱۷  به تصویب رئیس مجلس شورای ملی وقت رسید این قانون به موجب قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۴۹ مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۷۱ مورد تصویب مجلس شورای اسلام...


منبع خبری: سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران