صفحه اصلی / خبر ها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
عنوان دوره مدرس تاریخ ساعت شهریه (ریال) محل برگزاری

کنترل کیفیت عمومی

جناب آقای مهندس راهنما

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

09:00

الی

15:00

4,000,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مهندسی فرآیند

جناب آقای دکتر ملکی

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

2,950,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

ایمنی کار با مواد شیمیایی

جناب آقای دکتر بشیری نسب

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

2,950,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

تشریح الزاماتIATF 16049:2016

جناب آقای مهندس سرمد

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

09:00

الی

15:00

4,000,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001:2015

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

09:00

الی

15:00

4,000,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت و حرکت به سمت نقص صفر وخطای صفر

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

15:00

2,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مهندسی حرفه ای کیفیت

جناب آقای مهندس افراسیابی

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

2,950,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

عملکرد بتن¬های نوین

جناب آقای دکتر ایراندوست

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰9/۲۲

09:00

الی

15:00

4,200,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

تدوین طرح کیفیت محصول

جناب آقای دکتر ملکی

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

15:00

2,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

ممیزی HSE

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: 1397/09/25

جلسه دوم: 1397/09/26

09:00

الی

15:00

4,000,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

اصول و فنون مذاکره موفق

سرکار خانم دیبایی

جلسه اول: 1397/09/27

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

2,950,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

نرم افزار Pro/Engineer

جناب آقای مهندس شکوری

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

09:00

الی

15:00

4,000,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

شش سیگما

جناب آقای دکتر نامداری

جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

2,200,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت