صفحه اصلی / خبر ها

کنترل فرآیند آماری SPC

تعریف کیفیت، هفت ابزار کنترل کیفیت، توابع توزیع، تعریف و هدف از SPC، نمودارهای کنترل مشخصه­های وصفی، نمودارهای کنترل مشخصه­های کمی، کارایی فرآیند، مراحل پیاده­سازی SPC

  • نام استاد: جناب آقای مهندس سرمد

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال