صفحه اصلی / خبر ها

اصول و فنون ممیزی و ارزیابی

ممیزی کیفیت، بررسی انواع ممیزی، فرآیند ممیزی، زمان­ های انجام ممیزی داخلی، چرخه ممیزی، اهداف و معیارهای ممیزی کیفیت، مستندات سیستم مدیریت کیفیت، برنامه ­ریزی ممیزی، تهیه چک لیست، ممیزی یک فرآیند، نقش ارتباط موثر در یک ممیزی، چگونگی مصاحبه، نحوه یادداشت برداری در طول ممیزی، کنترل ممیزی، رفتارهای ممیزی شوندگان، ویژگی ­های ممیزی خوب، گزارش­نویسی در ممیزی

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجازی

  • شهریه: 6,750,000 ريال