صفحه اصلی / خبر ها

ایمنی بهداشت محیط کار HSE

آشنایی با واژگان رایج در HSE مانند خطر، شبه حادثه و...، بررسی هزینه حوادث طبقه بندی بیماری­ها، بررسی  سر فصل­های مرتبط با استاندراد HSE-MS ، قوانین و مقررات، شناسایی و ارزیابی ریسک­های زیست محیطی، کنترل عملیات شامل (PEEو…)، واکنش در شرایط اضطراری، تدوین HSE-PLAN

  • نام استاد: جناب آقای مهندس رجبی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 5,100,000 ريال