صفحه اصلی / خبر ها

طرح¬¬ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

مراحل ۵گانه APQP، تفاوت بین اهداف طراحی، الزامات و ویژگی‌ها، ارتباط ابزارها با فرآیند توسعه محصول ایجاد طرح کیفیت محصول، طراحی PFMEA / DFMEA،
 تعریف ریسک و تعیین سطوح کاهش ریسک، بهبود مشارکت و همکاری مهندسی، فهم روش‌شناسی طرح کنترل کیفیت و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ملکی

  • مدت زمان دوره: 6 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰3/۳۰

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 3,450,000 ريال