صفحه اصلی / خبر ها

مقالات

مدیریت کار تیمی

هر سازمانی به تنهایی قادر به برنامه ریزی و اجرا برای تحقق اهداف سازمان نمی باشد، بلكه در سایه مشاركت و استفاده از توان فكری و تخصصی كاركنان می تواند به موفقیت های مورد نظر برسد. وقتی مدیریت سازمان اعتقاد عملی به كار تیمی و استفاده از نظر و فكر كاركنان داشته باشد، این اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ یافته و به صورت باورهای مشترك و فرهنگ سازمان در می آید و كار تیمی در عمل شكل می گیرد.بازشناسی مفهوم استاندارد آموزش

در فرهنگ لغت فارسی، استاندارد به معنای نمونه، قاعده، اصل، مقیاس به کار گرفته شده است. استاندارد به روش¬ها، معیارها مشخصات، اندازه، کیفیت و ... محصولات ساخته و ارائه شده توسط بشر اطلاق می-شود. به بیان دیگر استاندارد یعنی ضابطه، معیار، شاخص، میزان، مقیاس، قانون، اصل که در این مورد هر امری طبق اصول معین، منظم و مرتبی اجرا شود در اصطلاح می¬گویند استاندارد است.