صفحه اصلی / خبر ها

ضوابط ارزشیابی مسئول کنترل کیفیت نمونه

نظر به آغاز فرآیند انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه ،از مدیران کنترل کیفیت متقاضی درخواست می گردد فرم پیوست را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات درخواستی برای بررسی بندهای تکمیل شده، حداکثر تا پایان وقت اداری 97/04/10 به اداره آموزش اداره کل ارسال نمایند .