صفحه اصلی / خبر ها

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت

مدیران محترم واحدهای تولیدی و خدماتی
با سلام
احتراما نظر به ابلاغ آیین نامه اجرایی تعیین،طبقه بندی و محاسبه خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران مصوبه 108 امین اجلاسیه شورای عالی استاندارد(مورخ 1396/12/13) و لزوم اجرای آن از تاریخ 1396/3/1 ،کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت مبلغ 1,195,000ریال تعیین می گردد.
لازم است مبلغ فوق به حساب شماره 2175441300006 بانک ملی به نام خزانه معین استان تهران کد شناسه واریز 14607414016008065 واریز و اصل فیش بانکی به معاونت مالی، اداری و پشتیبانی – واحد درآمد (ساختمان شماره 2،خانم سوهانی) ارسال گردد.

مهناز مقتدر
معاون استانداردسازی و آموزش