صفحه اصلی / خبر ها

اطلاعیه شرکت در دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎزي <<آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و روشﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد>>ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺷـﺪه دارﯾﺎ ﻟﯿﻤﺎك ﺑﻪ آدرس www.daryalimak.com ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤـﻮده و از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨﻮي <<ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ>>وارد ﺷﺪه و در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿـﻤﻨﺎً ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮاي ورود ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:www.daryalimak.com/lms