صفحه اصلی / خبر ها

تمدید پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

کلیه مدیران محترم واحدهای تولیدی/ خدماتی
کلیه مدیران محترم کنترل کیفیت
 
با سلام
به استناد ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوبه شماره 40856/2234، از آنجایی که مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت از زمان صدور 2 سال می باشد و یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، می بایست نسبت به تمدید آن اقدام شود، شایسته است واحدهای تولیدی/خدماتی و همچنین مدیران کنترل کیفیت در بازه زمانی ذکر شده نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است تولید بدون مدیر کنترل کیفیت دارای پروانه معتبر تخلف محسوب گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
همچنین در صورت گذشت زمان تعیین شده پروانه تمدید نخواهد شد و فرآیند تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت، مانند فردی که برای اولین بار معرفی می گردد انجام خواهد شد. لذا شایسته است مدیران محترم واحدهای تولیدی و کنترل کیفیت، موضوع را مدنظر قرار داده و به منظور پرهیز از هر گونه وقفه ناخواسته در امر تولید مراتب را به دقت مورد نظر خویش قرار دهند. بدیهی است در غیر این صورت هر گونه خسارت ناشی از وقفه در تولید متوجه ایشان خواهد بود