صفحه اصلی / خبر ها

دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت

با سلام،

نظر به لزوم گزراندن 16 ساعت دوره آموزشی در سال برای مدیران کنترل کیفیت طی دوره های آموزشی در تمامی مراکز آموزشی همکار (مندرج در سایت سازمان ملی استاندارد – دفتر آموزش و ترویج – فهرست مراکز آموزشی همکار) مجاز بوده و فقط گواهی های آموزشی صادر شده باید به تایید اداره کل رسانده شود.

 

مهناز مقتدر

معاون استاندارد سازی و آموزش