صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


تحویل مدارک عملکرد به دبیرخانه اداره کل استاندارد استان تهران به منظور شرکت در فراخوان

متقاضیان شرکت در فراخوان ،مدارک عملکرد خود را از تاریخ 96/4/1 تا تاریخ 97/3/31 جهت بررسی تا پایان وقت اداری مورخ 97/3/31 به دبیرخانه اداره کل استاندارد استان تهران تحویل نمایید.


ادامه مطلب


تمدید پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

کلیه مدیران محترم واحدهای تولیدی/ خدماتی
کلیه مدیران محترم کنترل کیفیت

 
با سلام
به استناد ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوبه شماره 40856/2234، از آنجایی که مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت از زمان صدور 2 سال می باشد و یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، می بایست نسبت به تمدید آن اقدام شود، شایسته است واحدهای تولیدی/خدماتی و همچنین مدیران کنترل کیفیت در بازه زمانی ذکر شده نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است تولید بدون مدیر کنترل کیفیت دارای پروانه معتبر تخلف محسوب گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
همچنین در صورت گذشت زمان تعیین شده پروانه تمدید نخواهد شد و فرآیند تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت، مانند فردی که برای اولین بار معرفی می گردد انجام خواهد شد. لذا شایسته است مدیران محترم واحدهای تولیدی و کنترل کیفیت، موضوع را مدنظر قرار داده و به منظور پرهیز از هر گونه وقفه ناخواسته در امر تولید مراتب را به دقت مورد نظر خویش قرار دهند. بدیهی است در غیر این صورت هر گونه خسارت ناشی از وقفه در تولید متوجه ایشان خواهد بود
ادامه مطلب


آزمون کتبی به هنگام تمدید یا تجدید پروانه تایید صلاحیت

با سلام
احتراما نظر به ویرایش آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی  مدیران کنترل کیفیت و لزوم بازآموزی این آیین نامه توسط مدیران کنترل کیفیت، ضروری است مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه تایید صلاحیت بی اعتبار و مدیران کنترل کیفیتی که دارای پروانه معتبر می باشند ولی از واحد تولیدی منفک شده و در حال حاضر به عنوان مدیر کنترل کیفیت فعالیت نمی کنند به هنگام تمدید یا تجدید پروانه آزمون کتبی را طی نمایند. ضمنا طی دوره کارآموزی فقط در صورت تجدید نظر استاندارد ملی مربوطه الزامی خواهد بود

 مهناز مقتدر

معاون استانداردسازی و آموزش     


ادامه مطلب


کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت

مدیران محترم واحدهای تولیدی و خدماتی
با سلام
احتراما نظر به ابلاغ آیین نامه اجرایی تعیین،طبقه بندی و محاسبه خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران مصوبه 108 امین اجلاسیه شورای عالی استاندارد(مورخ 1396/12/13) و لزوم اجرای آن از تاریخ 1396/3/1 ،کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت مبلغ 1,195,000ریال تعیین می گردد.
لازم است مبلغ فوق به حساب شماره 2175441300006 بانک ملی به نام خزانه معین استان تهران کد شناسه واریز 14607414016008065 واریز و اصل فیش بانکی به معاونت مالی، اداری و پشتیبانی – واحد درآمد (ساختمان شماره 2،خانم سوهانی) ارسال گردد.

مهناز مقتدر
معاون استانداردسازی و آموزش