صفحه اصلی / خبر ها

سوالات متداول

<p>الف :حداقل تحصیلات مقطع کارشناسی و بالاتر <p>ب: مطابقت رشته تحصیلی با محصول تولیدی طبق دفترچه رشته های تحصیلی مصوب سازمان ملی استاندارد <p>ج: دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( کفالت و پزشکی ) ویژه آقایان
<p>خیر ، واحد تولیدی موظف است فردی واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی و یا مقاطع بالاتر معرفی نماید .
<p>در صورت وجود سوابق کاری مفید در زمینه مورد نظر ( سوابق بیمه ای ) و با تشخیص و تایید کارگروه می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفته و قبول مسئولیت نماید.
<p>این کارگروه هر ماه در صورت به حد نصاب رسیدن حداقل ۵ متقاضی تشکیل می گردد . <p>مدارک مورد نظر : <p>الف) درخواست طرح در کارگروه و معرفی فرد مورد نظر داخل سربرگ واحد تولیدی با مهر و امضای مدیر عامل ، خطاب به اداره کل استاندارد استان تهران با ذکر فرآورده <p>ب) تصویر مدرک تحصیلی فرد مذکور <p>ج) تصویر سوابق بیمه ای مرتبط با مهر سازمان تامین اجتماعی (در صورت نداشتن سوابق بیمه ای معتبر ارائه مستندات معتبر از مشاغل مرتبط سابق) <p>د) ارائه رزومه کامل ازمشخصات ، تجربیات و دوره های آموزشی گذرانده شده <p>تذکر: ارائه مدارک فوق دال بر پذیرفتن نمی باشد شرط پذیرفتن موافقت نهایی اعضای کارگروه است که نتیجه پس ازپایان جلسه به متقاضی توسط انجمن مدیران کنترل کیفیت اطلاع رسانی می گردد.
<p>خیر ، معافیت دائم فقط شامل کفالت و پزشکی می باشد مطابق با ماده ۹ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیتی که از وظایف فرد حضور تمام وقت ( دائم ) در یک شیفت کاری است.
<p>فرد واجد شرایط پس از توافقات با واحد تولیدی به سایت www.aiqco.org مراجعه در بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها چک لیست مدارک مربوطه را اخذ و پس از تکمیل مدارک مطابق چک لیست به همراه user , password واحد تولیدی به انجمن مدیران کنترل کیفیت واحد تایید صلاحیت مراجعه می نماید .
<p>الف) چنانچه واحد دارای پروانه علامت استاندارد باشد : <p>مدیر کنترل کیفیت یا مدیر عامل همراه با معرفی نامه کتبی( داخل سربرگ واحد) مبنی بر درخواست user , password به اداره کل استاندارد استان تهران واحد انفورماتیک سرکارخانم آل بویه مراجعه و پس ازدریافت user , password به همراه مدارک به انجمن مدیران کنترل کیفیت جهت ثبت مدارک در سامانه اتوماسیون سینا مراجعه می نماید . <p>ب) چنانچه واحدمتقاضی اخذ پروانه علامت استاندارد باشد : <p>مدیر عامل همراه با معرفی نامه کتبی( داخل سربرگ واحد) مبنی بر درخواست user , password به اداره کل استاندارد استان تهران واحد انفورماتیک سرکارخانم آل بویه مراجعه و پس ازدریافت user , password به همراه مدارک مربوط به اخذ علامت استاندارد به انجمن نشان دارندگان واقع در ساختمان شماره ۲ استاندارد مراجعه و پس از ثبت مدارک جهت معرفی مدیر کنترل کیفیت به انجمن مدیران کنترل کیفیت اقدام می نماید.
<p>مطابق با تبصره۳ ماده ۹ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت : واحدهای تولیدی /خدماتی که بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.
<p>مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحد تولیدی باید به صورت مکتوب و همراه با دلایل و مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل فرد جایگزین واجد شرایط به انجمن مدیران کنترل کیفیت معرفی شود در صورت عدم موافقت اداره کل ، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد .
<p>مطابق با ماده۱۳ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت پذیرش استعفای مدیر کنترل کیفیت به هر دلیلی در صلاحیت اداره کل استاندارد است و مدیر کنترل کیفیت دارای گواهینامه تایید صلاحیت موظف است استعفای خود را همراه با دلیل، کتبا با ضمیمه تصویر گواهینامه به اداره کل(دفتر معاونت آموزش و استاندارد سازی سرکارخانم مهندس مقتدر ) ارسال و پس از موافقت معاونت محترم به انجمن مدیران کنترل کیفیت تحویل دهند .
<p>مدیر کنترل کیفیت موظف است تمام وقت مطابق با شرح وظایف مندرج در آیین نامه فقط در یک شیفت کاری منحصراً تحت نظارت مدیر عامل انجام وظیفه نماید و افرادی مانند مدیر عامل ، اعضای هییت مدیره ، مدیر تولید ، مدیر کارخانه نمی توانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.
<p>مدت اعتبار پروانه مدیر کنترل کیفیت ۲ سال می باشد و پس از پایان اعتبار می بایست جهت تمدید اعتبار پروانه به انجمن مدیران کنترل کیفیت مراجعه نماید در صورت عدم تمدید پروانه ، واحد همانند واحدهای تولیدی بدون کنترل کیفیت متخلف تلقی شده و پروانه علامت استاندارد تعلیق می گردد. <p>لازم به ذکر است تمدید و یا تجدید ( جابه جایی در واحدهای تولیدی ) پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن حداقل شانزده ساعت دوره آموزشی ، اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های مرتبط ، ارائه گزارش فعالیت به مدیر عامل ، کارشناس مربوطه اداره نظارت بر اجرای استاندارد و تایید مدیر کل استاندارد می باشد .
<p>وی وظیفه دارد از تولید محصول جلوگیری و فوراً به اداره کل موضوع را منعکس نماید.
<p>ضروری است گزارش نواقص را کتبی به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول ارسال نماید و در صورت عدم توجه مدیر عامل و یا بالاترین مقام مسئول به اداره کل استاندارد گزارش نماید .
<p>مدیران کنترل کیفیتی که عضویت انجمن مدیران کنترل کیفیت را دارا می باشند می توانند شکایت خود را کتبا به این انجمن واحد حقوقی ارسال نمایند .
<p>در صورت معتبر بودن پروانه تایید صلاحیت می بایست با مراجعه به سایت www.aiqco.org بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها مدارک را طبق چک لیست افزایش دامنه فعالیت تکمیل و به این انجمن ارائه گردد .پس از معرفی به آزمایشگاه همکار استاندارد و گذراندن دوره کارآموزی مجوز افزایش دامنه فعالیت توسط این انجمن صادر می گردد.
<p>مدیر کنترل کیفیت با ارسال استعفا به اداره کل استاندارد و با اخذ موافقت اداره کل می توانددر واحد تولیدی دیگری قبول مسئولیت نماید .با مراجعه به سایت www.aiqco.org بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها مطابق با چک لیست ، مدارک را تکمیل و به انجمن مدیران کنترل کیفیت ارائه می نماید در صورتی که فرآورده تولیدی با فرآورده درج شده در پروانه تایید صلاحیت قبلی یکسان باشد نیاز به طی نمودن مراحل تایید صلاحیت نمی باشند و فقط گواهینامه جدید به نام واحد تولیدی جدید صادر می گردد .در صورتی که فرآورده تولیدی با فرآورده درج شده در پروانه تایید صلاحیت قبلی یکسان نباشد فقط نیاز به گذراندن دوره آموزشی در آزمایشگاه همکار می باشد که توسط انجمن مدیران کنترل کیفیت معرفی می گردد.
<p>الف : در صورتی که فرد به عنوان مدیر کنترل کیفیت در واحد تولیدی استان تهران مشغول به فعالیت باشد می تواند با ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ وپرداخت حق عضویت ، دارای کارت عضویت به مدت یک سال گردد و از خدمات انجمن مدیران کنترل کیفیت تا پایان اعتبار کارت استفاده نماید . <p>ب: افرادی به غیر از مدیران کنترل کیفیت استان تهران می توانند با ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ و پرداخت حق عضویت عضو افتخاری این انجمن گردند.