صفحه اصلی / خبر ها


چشم انداز

رکن اساسی تحول و تعالی مدیران کنترل کیفیت صنایع

ماموریت

ماموریت انجمن توانمند سازی و بالندگی حرفه ای مدیران کنترل کیفیت صنایع در مقیاس ملی و حمایت صنفی از حقوق مادی و معنوی آنها می باشد.

اهداف کلان

  • بهبود مستمر ارائه خدمات به مخاطبان
  • شایسته گزینی و شایسته گماری در به کارگیری منابع انسانی
  • توسعه رویکرد برنامه محوری و عمل بر اساس برنامه
  • توسعه روشها و راهبردها بر اساس دستاوردهای علمی
  • توسعه حمایت های صنفی از مدیران کنترل کیفیت