صفحه اصلی / خبر ها


اعضای هیئت مدیره

دکتر محمدرضا اسحاقی

رئیس هیات مدیره

مهندس رهبر ساکنیان دهکردی

نایب رئیس هیات مدیره و دبیر

مهندس علیرضا حسینی مقدم

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

مهندس علیرضا یگانه

عضو هیات مدیره

خانم مهندس میترا ملازاده قمی

عضو هیات مدیره

مهندس حمید رضائیان

بازرس